Filharmonia Kaliska ::: oficjalna strona internetowa

Regulamin wstępu, Wytyczne, Oświadczenie dla publiczności Filharmonii Kaliskiej

w trakcie epidemii COVID-19

Regulamin wstępu na koncerty Filharmonii Kaliskiej

Wytyczne dla uczestników koncertówFilharmonii Kaliskiej

Oświadczenie uczestnika koncertuRegulamin wstępu na koncerty w Filharmonii Kaliskiej dla publiczności w trakcie epidemii COVID-19

1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności na koncertach Filharmonii Kaliskiej. Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
2.
Dopuszcza się zajmowanie miejsc podwójnych dla następujących osób: - rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia; - opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; - osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
3.
Filharmonia Kaliska zmieni i dostosuje repertuar koncertów uwzględniając zalecenia sanitarne. Koncerty będą się odbywały bez przerwy.
4.
Publiczność zajmuje wykupione miejsca siedzące. Zabrania się zajmowania innego miejsca na Sali.
5.
Filharmonia Kaliska zapewnia dla publiczności płyny dezynfekcyjne w obszarze wejścia i wyjścia oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła w toaletach.
6.
Do budynku Filharmonii Kaliskiej nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie.
7.
Przed wejściem na teren Filharmonii Kaliskiej w wyznaczonych miejscach każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
8.
Wejście i przebywanie na terenie Filharmonii Kaliskiej możliwe jest z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości między osobami.
9.
Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas (również w czasie koncertu) przebywania na terenie Filharmonii Kaliskiej.
10.
Osoby oczekujące na wejście do Filharmonii Kaliskiej, stojące w kolejce do kas, toalet powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń.
11.
Wyjście publiczności z koncertu powinno odbywać się według wskazań bileterów, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.
12.
Z windy znajdującej się w Filharmonii Kaliskiej może korzystać jedna osoba. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun.
13.
Bilety będą dostępne tylko po uprzedniej rezerwacji lub za pośrednictwem platformy on-line.
14.
Przy zakupie i rezerwacji biletów kupujący wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, oraz że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.
15.
Płatności w kasach preferowane są w formie bezgotówkowej.
16.
Do odwołania wstrzymuje się korzystanie z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
17.
Do odwołania wstrzymuje się możliwość korzystania z szatni.
18.
Ze względu na wymogi sanitarne, w Filharmonii Kaliskiej nie będzie działała klimatyzacja mechaniczna. Wietrzenie Sali Koncertowej będzie się obywać tylko metodą grawitacyjną.
19.
W dniu, w którym organizowane będą 2 koncerty na Sali Koncertowej, czas pomiędzy zakończeniem pierwszego koncertu a rozpoczęciem drugiego musi uwzględniać minimum 2 godziny przerwy na przygotowanie Sali.
20.
Do odwołania wstrzymuje się organizację wydarzeń dla większych grup osób (wernisaży, bankietów, pikników, targów, spotkań z artystami, przeglądów, konferencji prasowych i naukowych itd.)
21.
Filharmonia Kaliska udostępnia słuchaczom informacje i regulaminy w zakresie zasad bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zdalne środki komunikacji.
22.
Filharmonia może odwołać koncert jeśli sytuacja związana z pandemią oraz restrykcje sanitarne uniemożliwią odbycie się koncertu.
23.
Zakupienie biletu wstępu na koncert odbywający się w Filharmonii Kaliskiejjest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez słuchacza.WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW FILHARMONII KALISKIEJW ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,
przedstawiamy poniżej informacje zgodne z wytycznymiMinisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

1) Ograniczona liczba widzów
Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

2) Obowiązek zakrywania ust i nosa
Na terenie obiektu obowiązywać będziebezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncertu.

3) Dezynfekcja rąk
Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.

4) Zachowanie dystansu społecznego
Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.

5) Podanie danych osobowych przy wejściu
Przed wejściem na koncert będą musieli Państwo wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane : imię, nazwisko, numer telefonu.

Treść oświadczenia dostępna jest również na stronie http://filharmoniakaliska.pl/ w zakładce BILETY. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy okazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia Kaliska, która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

6) Obsługa widza
Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na miejsce z30 minutowym wyprzedzeniem.
Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach – aby umożliwić bezdotykową obsługę. Pracownicy wyposażeni będą w odpowiednie środki ochrony tj. : maseczki, przyłbice, rękawiczki.
Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie.
W kasie może znajdować się tylko jedna osoba.

7) Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy Alei Wolności 2,NIP 618-004-23-50.
2. Wewszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Działem Administracyjno-Organizacyjnym, Al. Wolności 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 7676490.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Biorąc udział w naszych wydarzeniach AKCEPTUJĄ Państwo nasz regulamin i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

1. według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym.
2. według swojej najlepszej wiedzy w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
3. zachowam wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązujące w Filharmonii Kaliskiej.

………………………………..…………………………………………………………………

Data i miejsce

………………………………..…………………………………………………………………

Imię i nazwisko - CZYTELNIE

…………………………………..………………………………………………………………

Numer telefonu

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy Alei Wolności 2,NIP 618-004-23-50.

2.We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Działem Administracyjno-Organizacyjnym, Al. Wolności 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 7676490.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

6.W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

……………………………………………………………

Podpis

Grudzień 2021

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Filharmonia Kaliska
Al. Wolności 2, 62-800 Kalisz

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Copyright © by FilharmoniaKaliska.pl
Engine by erykszolc.com | Design by Tomek Wolff
BIP